Szczegółowe zasady korzystania
z Systemu Elektronicznej Dystrybucji i Skanowania Zasobów Bibliotecznych (SDDE)
Biblioteki Medycznej UJ-CM w Krakowie

§ 1

Zgodnie z §§ 5 i 6 Regulaminu Biblioteki Medycznej (Zasady Ogólne) oraz §§ 43-57 Załącznika 1 do tegoż Regulaminu (zasady udostępniania zbiorów oraz korzystania z usług bibliotecznych w bibliotece medycznej) serwis SDDE przeznaczony jest dla użytkowników zapisanych do biblioteki i posiadających aktywne konto biblioteczne. Prawo do korzystania z systemu nabywa się z chwilą rejestracji oraz weryfikacją danych przez administratora systemu. W ramach serwisu SDDE realizowane są zarówno płatne jak i bezpłatne usługi. Cykl rozliczeniowy jest zgodny z okresem ważności konta bibliotecznego.

§ 2

Zamówienia realizowane są ze zbiorów dostępnych Biblioteki Medycznej oraz w ograniczonym stopniu z niektórych opracowanych kolekcji dostępnych w agendach systemu biblioteczno-informacyjnego UJ-CM.

§ 3

1. Zgodnie z przepisami prawa autorskiego (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) w przypadku dzieł samoistnych typu podręcznik czy monografia, nie skanuje się materiałów większych niż 1 arkusz wydawniczy tj. 22 strony.
2. Artykuł w czasopismach lub pracy zbiorowej skanowany jest w całości, niezależnie od ilości stron.
3. Skanowaniu nie podlegają:

  • prace na prawach rękopisu; prace dyplomowe, magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne
  • druki o formacie większym niż A4
  • stare druki oraz druki dziewiętnastowieczne (do 1900 r. włącznie)
  • druki uszkodzone (zgoda na skanowanie danej pozycji uzależniona jest od jej stanu zachowania)
4. Nie realizuje się zamówień z czasopism dostępnych on-line i objętych licencją.

§ 4

Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń i czas ich realizacji nie może być dłuższy niż cztery dni robocze. W uzasadnionych przypadkach czas realizacji może ulec zmianie, o czym użytkownik jest informowany osobnym komunikatem na pocztę elektroniczną.

§ 5

Bezpłatne usługi SDDE przeznaczone są dla:

  • pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • studentów studiów stacjonarnych, doktoranckich i studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Bezpłatne korzystanie z usług SDDE podlega ograniczeniom określonym w §7.

§ 6

Pozostali użytkownicy Biblioteki Medycznej posiadający aktywne konto, a nie objęci prawem wykonywania bezpłatnych usług, mogą korzystać z systemu w trybie płatnym.

§ 7

1. Bezpłatne usługi skanowania i dostarczania zasobów bibliotecznych Biblioteki Medycznej podlegają limitom ilościowym, rozliczanym miesięcznie. Liczba zamówionych artykułów z czasopism i fragmentów książek nie może przekraczać 15-tu.
2. W przypadku gdy użytkownik posiadający prawo do bezpłatnej usługi chce zrealizować w danym miesiącu zamówienia na większą ilość artykułów z czasopism i fragmentów książek, serwis SDDE umożliwia wykonanie zamówień w trybie płatnym o którym jest mowa w § 8 tego dokumentu.
3. Usługa płatna rozpoczyna się w momencie wykorzystania przysługującego limitu miesięcznego. Zawiadomienie o przekroczeniu limitu użytkownik otrzymuje dodatkowym komunikatem.

§ 8

1. Cena za płatną usługę skanowania wynosi 3 zł + 23% VAT za każdy artykuł do 10 stron. Każda kolejna strona kosztuje 0,30 zł + 23% VAT.
2. Podstawę do dokonania płatności za usługę skanowania stanowi faktura VAT wystawiona na koniec każdego miesiąca na podstawie złożonych zamówień.
3. Faktura VAT zostanie dostarczona zamawiającemu na adres podany przy rejestracji.
4. Po otrzymaniu, fakturę VAT należy zapłacić w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
5. Brak wpłaty w kwocie i w terminie wskazanym na fakturze stanowi podstawę do zablokowania przez administratorów systemu SDDE usług płatnych i bezpłatnych.

§ 9

1. Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego wypełnienia wszystkich wymaganych pól w formularzach zamówień, aby usługa mogła być zrealizowana przez Bibliotekę Medyczną zgodnie z oczekiwaniem użytkownika.
2. Użytkownik ma prawo do zgłaszania reklamacji lub uwag dotyczących funkcjonowania serwisu na adres e-mail: sdde@cm-uj.krakow.pl.
3. Zgłoszone przez użytkownika uwagi rozpatrywane są przez moderatorów systemu w możliwie najkrótszym czasie.

§ 10

W sprawach dotyczących funkcjonowania systemu SDDE a nieuregulowanych zapisami tego dokumentu decyzje podejmuje Dyrektor Biblioteki lub jego Zastępca.